logo wczasów nad morzem

wakacje nad morzem, wczasy nad morzem, wypoczynek nad morzem, noclegi nad morzem i wiele innych...

mapa wybrzeża Bałtyckiego Dodaj nowe ogłoszenie Świnoujście Międzyzdroje Wisełka Kołczewo Międzywodzie Dziwnów Dziwnówek Łukęcin Pobierowo Pustkowo Trzęsacz Rewal Niechorze Gostyń Karnice Pogorzelica Mrzeżyno Rogowo Dźwirzyno Grzybowo Kołobrzeg Sianożęty Ustronie Morskie Pleśna Gąski Sarbinowo Chłopy Mielenko Mielno Łazy Dąbkowice Dąbki Bobolin Darłówko Darłowo Wicie Rusinowo Jarosławiec Wicko Ustka Orzechowo Poddąbie Dębina Rowy Objazda Smołdzino Łeba Żarnowska Sasino Ciekocino Kopalino Lubiatowo Białogóra Wierzchucino Dębki Krokowa Karwia Ostrowo Jastrzębia Góra Rozewie Chłapowo Cetniewo Władysławowo Swarzewo Puck Chałupy Kuźnica Jastarnia Jurata Hel Osłonino Rewa Mechelinki Kosakowo Gdynia Sopot Gdańsk Mikoszewo Jantar Junoszyno Stegna Sztutowo Kąty Rybackie Krynica Morska Glęźnowo

Regulamin budowy Stron www i usług towarzyszących.

 • 1. Firma A2T.pl w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi budowy, utrzymania i modyfikacji stron www w obrębie domen własnych (między innymi www.nadmorzem.net , www.wgorach.com.pl) lub domen Klienta oraz usługi wynajmu powierzchni dyskowej na serwerach.
 • 2. Na życzenie Klienta Firma pośredniczy w zakupie domen internetowych u dostawców krajowych i zagranicznych. W tym przypadku Klient opłaca zakup domeny bezpośrednio u dostawcy.
 • 3. Zakres usługi (pakietu usług) jest ustalany z Klientem przez wyznaczonych pracowników A2T.pl osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną w zgodzie z przepisami niniejszego regulaminu.
 • 4. Podczas osobistego spotkania Klienta z pracownikiem firmy A2T.pl ustalenia są notowane pisemnie na firmowym blankiecie zamówienia w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Inne niż osobista formy kontaktu nie wymagają sporządzenia zamówienia na piśmie.
 • 5. Wypełnione i podpisane zamówienie wraz z aktualnym cennikiem i niniejszym regulaminem stanowią jednolity, wiążący dla obu stron transakcji dokument.
 • 6. Zmiany treści zamówienia, ustaleń, ilości i zakresu usług są możliwe jedynie przed rozpoczęciem realizacji zamówienia i wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron. Jeżeli przyjęte zmiany ponoszą za sobą dodatkowe koszty pracy, dojazdu do Klienta lub inne, Firma może naliczyć dodatkowe opłaty i ująć je w nowo sporządzonym zamówieniu lub aneksie do zamówienia poprzedniego.
 • 7. Klient ma prawo do zapoznania się z ofertą Firmy, cennikiem usług i niniejszym regulaminem przed zawarciem transakcji.
 • 8. W przypadku osobistego kontaktu Klient ma prawo zażądać od pracownika dokumentu, potwierdzającego jego faktyczne zatrudnienie w firmie A2T.pl.
 • 9. Pracownik podczas spotkania dysponuje materiałami firmowymi uwiarygadniającymi jego przynależność do Firmy. W związku z możliwymi oszustwami osób i firm podszywających się pod nasze marki handlowe Firma prosi o weryfikację tożsamości osób podających się za pracowników A2T.pl.
 • 10. Terminy wykonania usług są zależne od ilości aktualnie wpływających zleceń oraz stopnia trudności zlecenia. Firma dokłada wszelkich starań, by wykonać zamówione zlecenia w ustalonym terminie lub przed jego upływem, jednak zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu, jeżeli jego dotrzymanie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Firmy.
 • 11. Przekroczenie terminu wykonania usługi może na wniosek Klienta skutkować zerwaniem transakcji bez żadnej straty finansowej dla Klienta. W tym przypadku Firma natychmiast zwraca wpłacone środki w postaci przelewu na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres. Inne formy rozliczeń nie są praktykowane. Sytuacja ta nie może jednak być podstawą do roszczeń z tytułu nieuzyskanych przychodów lub z jakiegokolwiek innego tytułu.
 • 12. Firma nie zawiera umów na piśmie i nie narzuca Klientom żadnych usług o charakterze abonamentowym.
 • 13. Usługi wymagające okresowego odnowienia są traktowane jako kolejne, nowe transakcje i jako takie nie zobowiązują żadnej ze stron do kontynuacji.
 • 14. Firma może odmówić wykonania lub wznowienia usługi w sytuacji braku mocy przerobowych, nieprecyzyjnych oczekiwań Klienta, niezaaprobowania przez Klienta projektu strony www lub wątpliwości po stronie Firmy co do własności wykorzystywanych materiałów (zdjęcia, filmy, logo, znaki towarowe i inne materiały noszące znamiona własności intelektualnej lub prawnej).
 • 15. Świadczone usługi są płatne z góry za wyjątkiem stron www - w tym przypadku płatność następuje po zaaprobowaniu przez Klienta projektu strony.
 • 16. Firma za wykonane usługi wystawia faktury Vat. Do momentu wniesienia opłaty przez Klienta - na jego życzenie - dokumentem potwierdzającym zawarcie transakcji może być faktura pro-forma. Forma doręczenia tego dokumentu (poczta e-mail, faks, list) jest ustalana podczas zamówienia. Koszt doręczenia, niezależnie od formy ponosi firma A2T.pl.
 • 17. Faktury Vat są wysyłane na koszt firmy A2T.pl listownie na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu wystawienia.
 • 18. Faktury Vat są wystawiane po uruchomieniu usługi; moment ten przyjmuje się również za datę realizacji zamówienia przez Firmę.
 • 19. Minimalny czas trwania każdej z omawianych tu usług to kwartał (3 miesiące) zaś maksymalny to rok (12 miesięcy).
 • 20. Aby wznowić usługę, Klient winien z góry opłacić aktualnie obowiązującą stawkę co najmniej tydzień przed wygaśnięciem bieżącej usługi.
 • 21. Za opłacenie usługi uznaje się moment zaksięgowania poprawnie zatytułowanej wpłaty na koncie firmy A2T.pl.
 • 22. Niezaksięgowane wpłaty nie mogą być podstawą do roszczeń ze strony Klienta, nawet po dostarczeniu kopii dowodu wpłaty.
 • 23. Firma komponuje strony internetowe z materiałów wykonanych przez jej pracowników lub z materiałów Klienta dostarczonych osobiście do siedziby Firmy, nadesłanych drogą elektroniczną albo pocztą kurierską na nośnikach danych.
 • 24. Pracownicy A2T.pl nie mogą w żadnym wypadku na zlecenie Klienta pobierać jakichkolwiek materiałów (opisy, adresy, cenniki, galerie zdjęć, etc) ze wskazanych lokalizacji internetowych.
 • 25. Klient powierzając Firmie materiały do wykonania strony oświadcza, że są one wolne od jakichkolwiek wad prawnych oraz stanowią jego własność. W innym wypadku wraz z materiałami Klient winien dostarczyć sporządzone na piśmie stosowne upoważnienie lub pozwolenie, umożliwiające Firmie wykonanie zamówionej usługi.
 • 26. Firma nie zwraca niewykorzystanych materiałów, chyba że podczas zamówienia strony ustalą inaczej. W tym przypadku koszty zwrotu pozostają po stronie Klienta.
 • 27. Materiały, nośniki, części eksploatacyjne niezbędne do wykonania przyjmowanych zleceń stanowią koszt i własność firmy A2T.pl
 • 28. Niedopuszczalne jest obciążanie Firmy kosztami pobytu jej pracowników u Klienta. W szczególności dotyczy to kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, kosztów sprzątania, opłat klimatycznych i lokalnych oraz wszelkich innych kosztów, niezależnie od wyniku spotkania.
 • 29. Wszelkie prawa do zdjęć, filmów, szaty graficznej, zaprojektowanych znaków logo, animacji, nazw marek handlowych, nagrań dźwiękowych oraz szaty graficznej budowanych stron www są własnością firmy A2T.pl i są chronione prawem polskim i międzynarodowym. Kopiowanie, zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach w części lub w całości stron budowanych przez A2T.pl a następnie publiczne udostępnianie przy pomocy jakichkolwiek środków przekazu informacji jest zabronione.
 • 30. Na życzenie Firma może zbyć prawa autorskie wymienione w punkcie 29 na rzecz Klienta i potwierdzić ten fakt stosownym dokumentem.
 • 31. A2T.pl nie odpowiada za treści zawarte na stronach, za zgodność prezentowanych informacji ze stanem faktycznym ani za naruszenia praw, wynikające z nieautoryzowanej publikacji cudzych materiałów.
 • 32. Dane osobowe i dane firm zgromadzone w bazie danych firmy A2T.pl są chronione zgodnie z obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej literą prawa, przechowywane i przetwarzane w bezpieczny sposób tylko i wyłącznie w celu realizacji prowadzonej działalności, jedynie w obrębie własnych struktur teleinformatycznych.
 • 33. A2T.pl w żaden sposób nie udostępnia danych osobowych ani danych firm podmiotom trzecim danych Klienta, nawet na jego życzenie.
 • 34. Rozmowy telefoniczne z Klientami nie są rejestrowane.
 • 35. Na życzenie Klienta w każdym momencie i bez podania przyczyn emisja strony lub inna usługa towarzysząca może zostać przerwana. Operacja odbywa się w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania przez Firmę zgłoszenia, zawierającego dane umożliwiające identyfikację Klienta.
 • 36. Firma nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane okresy emisji, przestrzeń dyskową i inne składniki usług.
 • 37. W przypadku usług z limitowaną przestrzenią dyskową Firma nie nalicza opłat za jej przekroczenie, zastrzega sobie jednak prawo do naliczenia indywidualnej stawki dla klienta podczas wznowienia transakcji na kolejny okres.
 • 38. Firma nie świadczy żadnych usług opartych na zasadach wzajemności lub barteru.
 • 39. Firma jest wolna od wszelkich roszczeń z tytułu nieobłożenia obiektów turystycznych lub nieuzyskanych przychodów z powodu przerw w emisji. Klient ma prawo do zwrotu 1/365 ceny wykupionej usługi za każdy rozpoczęty dzień przerwy w nadawaniu emisji oferty. Odpowiedzialność Firmy dotyczy jednak wyłącznie awarii sieci lub sprzętu w obrębie infrastruktury A2T.pl.
 • 40. Zamówienie dowolnej z usług wymienionych w punktach 1 i 2 oznacza akceptację niniejszego regulaminu.